<

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Ing. arch., akad. arch., Mag. arch. PETR RAJTORA, autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace 01938 narozen 20.3.1963

Vzdělání

Další profesní kvalifikace

Odborná praxe v zahraničí

Projekty

Další odborná praxe